top of page
kcn.jpg
kccc.png

ชาญ  วงศ์สัตยนนท์

ชาญ  วงศ์สัตยานนท์    

เกิดวันที่  ๖ พฤศจิกายน   ๒๔๙๕
ภูมิลำเนา   ภูเก็ต

ssss.png
Fam Trip Bhutan 27-31.07.11 029.jpg

ประวัติการศึกษา


จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร
จบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะพาณิชย์ศาสตร์การบัญชี


ประวัติการทำงาน


เมื่อจบปริญญาตรี เริ่มงานเป็นสมุห์บัญชีบริษัทฯ และโรงแรมในจังหวัดพัทยาและ เชียงใหม่


เมื่อย้ายถิ่นฐานลงใต้ เป็นผู้จัดการโรงแรมที่ภูเก็ตเมอร์ลินในปี  ๒๕๒๗  ในขณะนั้น แทนทาลั่มทำให้อุณหภูมิทางการเมืองค่อนข้างร้อนแรง


ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทภูเก็ตเจ็ตทัวร์จำกัด

เทรเวลเอเยนต์รายใหญ่ รายหนึ่งใน จังหวัดภูเก็ต

ประวัติส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปี เกิด

สถานภาพ

ภรรยาชื่อ

บุตรชื่อ

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา 

มัธยมตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย                          

ปริญญาตรี

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2516 - 2517 

พ.ศ.2517 - 2518

พ.ศ.2518 - 2519

พ.ศ.2519 - 2525

พ.ศ.2525 - 2527

พ.ศ.2527 - 2545

พ.ศ.2528 - 2535

พ.ศ.2528 - 2545

พ.ศ.2539 - 2543

พ.ศ. 2539 – 2547

พ.ศ.2531 - ปัจจุบัน

นายชาญ วงศ์สัตยนนท์

6 พฤศจิกายน 2495

แต่งงาน

นาง นันทนา วงศ์สัตยนนท์ (จิรายุส)

นาย ชานน วงศ์สัตยนนท์

 

โรงเรียนบำรุงวิทยา

โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา

โรงเรียน อำนวยศิลป์พระนคร                               

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี บริษัทไวท์กรุ๊ป จำกัด

สมุห์บัญชี โรงแรมทรอปิคคาน่า พัทยา

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี โรงแรมเชียงอินน์ เชียงใหม่

สมุห์บัญชี โรงแรมเชียงอินน์ เชียงใหม่

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน โรงแรมเชียงอินน์ เชียงใหม่และพัทยา

ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

ผู้จัดการโครงการ โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน

ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตมีทซัพพลาย จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเพ็กซ์ไดนอสติก จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตเจ๊ตทัวร์ จำกัด

bottom of page